செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்திய சீனா

சீனா 3 தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள்களை உருவாக்கியது. இந்த செயற்கைக்கோள்கள் அனைத்தும் யோகான்-35 குடும்பத்தை சேர்ந்தவை. இவை, லாங் மார்ச் – 2டி ராக்கெட் மூலம், சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள ஜிசாங்க் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்தில் இருந்து நேற்று ஒரே நாளில் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டன.

லாங் மார்ச் வகை ராக்கெட்டுகளின் 396-வது திட்டம் இதுவாகும். இந்த லாங் மார்ச் வகை ராக்கெட்டுகள், சீன விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டவை. இவைதான் சீனாவின் 96.4 சதவீத விண்வெளி திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Comments are closed.