நாமல் ராஜபக்ஷவின் புதிய அமைச்சின் விடயதானங்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியீடு

அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ சத்தியப்பிரமாணம் மேற்கொண்ட அபிவிருத்தி இணைப்பு பணிகள் கண்காணிப்பு அமைச்சின் விடயதானங்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Comments are closed.