பதில் நிதியமைச்சராக ஜீ. எல். பீரிஸ் நியமனம்

பதில் நிதியமைச்சராக ஜீ.எல். பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ தற்போது வெளிநாடு சென்றுள்ளமையினால், வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் இவ்வாறு பதில் நிதியமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Comments are closed.