அறிவியல் பொது அறிவு வினா விடைகள்

 1. காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் – கண்ணாடி
 2. இரும்பின் தாது – மாக்னடைட்
 3. பதங்கமாகும் பொருள் – கற்பூரம்
 4. அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் – சீசியம்
 5. அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது – கிரிக்கெட் மட்டை
 6. நீரில் கரையாத பொருள் – கந்தகம்
 7. நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு – கார்பன் -டை -ஆக்சைடு
 8. நீரில் கரையாத வாயு எது – நைட்ரஜன்
 9. பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்ச்சி – உருகுதல்
 10. நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் – ஸ்டார்ச் மாவு
 11. மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி – அழைப்பு மணி
 12. வெப்ப கடத்தாப் பொருள் – மரம்
 13. திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் – பாதரசம்
 14. ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் – உலோகத்துண்டு
 15. இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை – புடைத்தல்
 16. ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது – தூய பொருட்கள்
 17. கலவைப் பொருள் என்பது – பால்
 18. கலவையில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களின் நிறம், அளவு, வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றைப் பிரிக்கக் கையாளும் முறை – கையால் தெரிந்து எடுத்தல்
 19. கடல்வாழ் செடிகளின் சாம்பலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சேர்மம் – சோடியம் கார்பனேட்
 20. தீயின் எதிரி என அழைக்கப்படுவது – கார்பன் டை ஆக்சைடு
 21. போலிக் கூரைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் வேதிச் சேர்மம் – பாரிஸ் சாந்து
 22. அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் – வினிகர்
 23. கீட்டோன் வரிசையின் முதல் சேர்மம் – அசிட்டோன்
 24. 40 சதவீத பார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசலின் பெயர் – பார்மலின்
 25. 100 சதவீத மறுசுழற்ச்சி செய்யப்படும் பொருள் – கண்ணாடி
 26. 100 சதவீத தூய எத்தில் ஆல்கஹால் – தனி ஆல்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது.
 27. பளபளப்புக்கொண்ட அலோகம் – அயோடின்
 28. மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம் – கிராபைட்
 29. எப்சம் உப்பின் வேதிப்பெயர் – மெக்னீசியம் சல்பேட்
 30. செயற்கை இழைகளுக்கு உதாரணம் – பாலியெஸ்டர், நைலான், ரேயான்
 31. கேண்டி திரவம் என்பது – பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்
 32. மோர்ஸ் உப்பின் வேதிப்பெயர் – சோடியம் சல்பேட்
 33. அதிக அளவு பொட்டாசி யம் அயோடைடில் கரைக்கப்பட்ட மெர்க்குரிக் அயோடைடு கரைசல் – நெஸ்லர் கரணிஎனப்படும்
 34. பார்மால்டிஹைடுடன் அம்மோனியா வினைபுரிந்து கிடைக்கும் கரிமச் சேர்மத்தின் பெயர் – யூரோட்ரோபின்.
 35. சலவைப் பொருட்களின் அயனிப்பகுதி – -SO3- Na+
 36. சலவை சோடா தயாரிக்கப் பயன்படுவது – சோடியம் கார்பனேட்
 37. ஒரு எரிபொருள் எரிய தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையே – எரிவெப்பநிலை
 38. எரிசோடா என்ப்படுவது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 39. எரி பொட்டாஷ் எனப்படுவது – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 40. நீரில் கரையும் காரங்கள் – அல்கலிகள்
 41. பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை – பிளாஸ்மா
 42. இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 43. தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு – 7
 44. அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது – லிப்பிடு
 45. இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் – வைரம்
 46. எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் – நுரைப்பான்  (ஃபோம்மைட்)
 47. ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 48. வெள்ளை துத்தம் எனப்படுவது – ஜிங்க் சல்பேட் ZnSO4
 49. உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் – ஃபுளுரோ சல்பியூரிக் அமிலம் HFSO3
 50. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கந்த அமிலத்தைப் பொருத்ததாகும்.*சோடியத்தின் அணு எண் மற்றும் அணு நிறை முறையே 11 மற்றும் 23 ஆகும். அதிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை – 12
 51. காஸ்டிக் சோடா எனப்படுவது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 52. அமில நீக்கி என்ப்படுவது – மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 53. காஸ்டிக் பொட்டாஷ் எனப்படுவது – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு.
 54. குளிர் பானங்களின் PH மதிப்பு 3.0
 55. சிமெண்ட் கெட்டிப்படுவதைத் தாமதப்படுத்த அதனுடன் சேர்க்கப்படுவது – ஜிப்சம்
 56. குளியல் சோப்பில் கலந்துள்ள காரம் – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 57. சலவைத்தூள் தயாரிக்க பயன்படும் சாதனம் – பெக்மென் சாதனம்
 58. கற்பூரம் எரியும் போது உருவாகும் வாயு – கார்பன் டை ஆக்சைடு
 59. பனிக்கட்டி போன்ற அசிட்டிக் அமிலம் என்பது – 100 சதவீத அசிட்டிக் அமிலம்
 60. நங்கூரம் மற்றும் குதிரை லாடம் தயாரிக்கப் பயன்படும் இரும்பின் வகை – தேனிரும்பு
 61. நீர்ம அம்மோனியாவின் பயன் – குளிர்விப்பான்
 62. பென்சீன் ஆய்வுக்கூடங்களில் கரைப்பானாகப் பயன்படுவது – நைட்ரஜன்
 63. சோப்புகளில் உப்பாக உள்ள அமிலம் – கொழுப்பு அமிலம்
 64. இயற்கையில் தனித்துக் கிடைக்கும் தனிமங்களில் மென்மையானது – கிராபைட்
 65. வெண்ணெயில் காணப்படும் அமிலம் – பியூட்டிரிக் அமிலம்
 66. ஆற்றல் மிகு ஆல்கஹால் என்பது – தனி ஆல்கஹால் + பெட்ரோல்
 67. அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள அலோகம் ஒன்றின் பெயர் – புரோமின்
 68. இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 69. எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் – நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)
 70. ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 71. ஒளிச் சேர்க்கை என்பது – வேதியல் மாற்றம்
 72. இயற்பியல் மாற்றம் – பதங்கமாதல்
 73. வேதியியல் மாற்றம் – இரும்பு துருப்பிடித்தல்
 74. பொதுவாக மாசு கலந்த சேர்மத்தின் கொதிநிலை – தூய சேர்மத்தின் கொதிநிலையை விட அதிகம்
 75. யூரியாவின் உருகு நிலை – 135o C
 76. இரும்பு துருபிடித்தல் என்பது – ஆக்சிஜனேற்றம்
 77. இரப்பையில் ஏற்படும் அதிகப்படியான அமிலத் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிவினை – நடுநிலையாக்கல்
 78. இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினைப் பாதிக்கக்கூடிய வாயு – கார்பன் மோனாக்சைடு
 79. புரதச் சேர்க்கையில் பயன்படுவது – நைட்ரஜன்
 80. நீரேறிய காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் – நீலம்
 81. எத்தில் ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை – 78o C
 82. கோதுமையிலிருந்து உமியை நீக்கும் முறை – தூற்றுதல்
 83. நீரும் மணலும் கலந்த கலவையைப் பிரிக்கும் முறை – தெளியவைத்து இறுத்தல்
 84. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எக்காரத்துடன் வினைபுரிந்து சோடியம் குளோரைடை உருவாக்குகிறது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 85. நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இணைந்து அம்மோனியா உருவாதல் வினையின் பயன்படும் நியதி – உயர் வெப்பநிலை
 86. கடல் நீரைக் குடி நீராக மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் செயல்முறை – காய்ச்சிவடித்தல்
 87. மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் – காப்பர் சல்பேட்
 88. ரவையில் கலந்துள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை – காந்தப்பிரிப்பு முறை
 89. துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் – இரும்பு ஆக்ஸைடு
 90. ஒரு பொருள்களின் மீது செயல்படும் புவிஈர்ப்பு விசை என்பது அதன் எடை.
 91. திரவங்களின் கன அளவைக் காண உதவும் கருவி – கொள்கலன்
 92. வரைப்படத்தாள் முறையில் கண்டறிவது – ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பு
 93. அளவுகோலின் அளவீடுகளை செங்குத்தாகப் பார்க்காததால் தோன்றும் குறை – இடமாறுதோற்றப்பிழை
 94. கன அளவின் அலகு – மீ3
 95. திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு – லிட்டர்
 96. காஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி செயலாற்றும் இடம் – இரைப்பை
 97. அதிக நீர் அருந்தும் நிலையின் பெயர் – பாலிடிப்சியா
 98. கண் லென்சின் ஒளிபுகும் தன்மை குறைபாட்டினால் உண்டாகும் நோய் – கண்புரை
 99. விழிப்படலத்தில் புண்கள் தோன்றி நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலை – கெரட்டோமலேசியா
 100. ஐஸ்கிரீம் உருகுதல் எத்தகைய மாற்றத்திற்கு உதாரணம் – இயற்பியல் மாற்றம்
 101. அடர்த்தி குறைவான பொருள் – வாயு
 102. கவர்ச்சி விசை அதிகம் கொண்ட ஒன்று – கருங்கல் துண்டு
 103. மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் உதாரணம் – மீன்தூண்டில்
 104. தெளிவான பார்வைக்கு பொருட்களை வைக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச தூரம் – 25 செமீ
 105. மின்தடையை அளக்க உதவும் அலகு – ஓம்
 106. எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது – ஆவியாதல்
 107. பொருட்களின் நிலை மாறுவது – இயக்கம்
 108. கடல் நீர் ஆவியாதல் – வெப்பம் கொள்வினை
 109. நொதித்தல் நிகழ்வின் மோது வெளிப்படும் வாயு – கார்பன் -டை-ஆக்ஸைடு
 110. கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை – ஆவியாதல்
 111. எரிமலை வெடிப்பு என்பது – கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்
 112. உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் – விரும்பத்தகாத மாற்றம்
 113. மின்சூடேற்றி இயங்குதல் எவ்வகை மாற்றம் – இயற்பியல் மாற்றம்
 114. ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் – வட்ட இயக்கம்
 115. இரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுகிய தொலைவு – இடப்பெயர்ச்சி
 116. நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது – பாஸ்கல்
 117. அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்பாடு – விசை/பரப்பு
 118. துப்பாக்கியில் அழுத்தப்பட்ட சுருள்வில் பெற்றிருப்பது – நிலை ஆற்றல்
 119. இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் – ஆல்கஹால்
 120. அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி – போர்டன் அளவி
 121. ஒரியான் என்பது – விண்மீன் குழு
 122. புவிக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு – ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியா
 123. எரிதலை கட்டுப்படுத்தும் வளி மண்டல பகுதிப் பொருள் – நைட்ரஜன்
 124. புவியின் உள்மையப் பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலை – 1770
 125. புவியின் வெளி மையப்பகுதியில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் அடங்கியுள்ள தனிமம் – சிலிக்கன்
 126. திட்ட அலகு என்பது – SI முறை
 127. அடி, பவுண்டு, விநாடி என்பது – FPS முறை
 128. நிலவு இல்லாத கோள் – வெள்ளி
 129. கோள் ஒன்றினைச் சுற்றி வரும் சிறியபொருளின் பெயர் – நிலவு
 130. பில்லயன் விண்மீன்கதிர்களின் தொகுப்பு – அண்டம்
 131. உர்சாமேஜர் என்பது – ஒரு விண்மீன் குழு
 132. புற ஊதாக் கதிர்களை உறிஞ்சுவது – ஓசோன்
 133. வேலையின் அலகு – ஜூல்
 134. 1 குவிண்டால் என்பது – 1000 கி.கி
 135. டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் – வேதி ஆற்றல்
 136. அணு என்பது – நடுநிலையானது
 137. எலக்ட்ரான் என்பது – உப அணுத்துகள்
 138. நியூட்ரானின் நிறை – 1.00867 amu
 139. பொருளின் கட்டுமான அலகு – அணு
 140. வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு – விசை X நகர்ந்த தொலைவு
 141. கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா – மின் உற்பத்தி
 142. ஆதாரப்புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் இடையில் பளு இருப்பது – இரண்டாம் வகை நெம்புகோல்
 143. பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் – கியர்கள்
 144. நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் – ஆர்க்கிமிடிஸ்
 145. தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் – முதல் வகை
 146. கார்களில் உள்ள ஸ்டியர்ங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம் – சக்கர அச்சு
 147. பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை – பிளாஸ்மா
 148. நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி – ஆதாரப்புள்ளி
 149. எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது – நெம்புகோல்
 150. இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது – ஆப்பு
 151. கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது – மின்னூட்ட விசை
 152. பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது – பாதரசம்
 153. விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது – சூரிய மின்கலம் (சோலார்)
 154. தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் – வேதி ஆற்றல்
 155. வீசும் காற்றின் திசை மற்றும் கால அளவைக் காட்டும் வரைப்படம் – Star டிங்க்ராம்
 156. இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகப் பணியாற்றியவர் -டாக்டர்  அம்பேத்கார்
 157. 12வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எந்த கால கட்டத்திற்குரியது – 2005 – 2010
 158. இந்தியாவிலிருந்து இலங்கையை பிரிக்கும் ஜலசந்தி – பாக் ஜலசந்தி
 159. இநதியாவில் பிரிட்டீஷ் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்ட இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை – துர்காப்பூர்
 160. சூப்பர் 301 என்பது – அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம்
 161. ஒர் ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்குக் கிடைக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் – 133வது இடம்
 162. உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடு – இந்தியா
 163. இந்தியாவில் வன மகோத்சவம் எந்த மாதத்தில் நடைபெறுகிறது – ஜூலை
 164. தமிழ் நாட்டில் காற்றாலை மின் நிலையம் உள்ள இடம் – ஆரல் வாய்மொழி
 165. முள்ளங்கியில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு – ஆணி வேர்த்தொகுப்பு
 166. நெல்லில் காணப்படும் வேர்த்தொகுப்பு – சல்லி வேர்த்தொகுப்பு
 167. முண்டு வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – சோளம், கரும்பு
 168. கொத்து வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – டாலியா
 169. பின்னுகொடி தாவரம் – அவரை
 170. ஏறு கொடி தாவரம் – மிளகு, வெற்றிலை
 171. பூண்டின் நறுமணத்திற்குக் காரணம் அதில் உள்ள – சல்பர் உள்ள சேர்மம்
 172. டெங்கு காய்ச்சலைத் தோற்றுவிக்கும் வைரஸ் – ஃபிளேவி வைரஸ்
 173. பகலில் கடிக்கும் பழக்கமுடைய கோசு – எய்டஸ்
 174. தூதுவ ஆர்.என்.ஏ.வில் காணப்படும் ரிபோசோம்களின் தொகுப்பின் பெயர் – பாலிசோம்
 175. பாக்டீரியா இருசமப் பிளவு முறையில் இனப்பபெருக்கம் செய்கிறது.
 176. தாவரங்கள் நீரை சவ்வூடுபரவல் முறையில் நீரை உறிஞ்சுகின்றன.
 177. பூத்தலில் பங்குபெறும் ஹார்மோன் – ஃபுளோரிஜென்
 178. இரு சமமான கரங்கலைக்கொண்ட குரோமோசோமின் பெயர் – மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்
 179. டி.என்.ஏ. ஆர்.என்.ஏ.வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி – படியெடுத்தல்
 180. முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டை என்பது – சைகோட்
 181. நெல்லில் காணப்படும் கனி வகை – காரியாப்சிஸ்
 182. ரோமங்கள் கற்றையாக அமைந்திருக்கும் விதைகள் – கோமோஸ் விதைகள்
 183. படியெடுத்தலில் பங்கு பெறும் நொதி – ஆர்.என்.ஏ.பாலிமரேஸ்
 184. மிகப்பெரிய முட்டையினை இடும் உயிரினம் – நெருப்புக்கோழி
 185. அக்ரோசோமின் முக்கியப் பணி – அண்டத்தினுள் நுழைதல்
 186. இரத்தச் செல்களை உண்டாக்கும் மூலச் செல்களின் பெயர் – ஹீமோபாயிடிக் செல்கள்
 187. பாம்புக் கடிக்கு விஷ முறிவு மருந்து தயாரிக்கப்படும் தாவரம் – ராவுல்ஃபியா சர்பன்டைனா (சர்ப்பகாந்தி)
 188. ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் தந்தை – டாக்டர். சாமுவேல் ஹென்மென்
 189. 1909ல் வார்மிங் என்பவர் நீர்த் தேவையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை எத்தனை வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார் – மூன்று
 190. கிரைசோகிராப் கருவியைக் கண்டுபிடித்த இந்திய அறிவியலறிஞர் – ஜே.சி. போஸ்
 191. மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறான் – 16 முதல் 18 முறை
 192. ஒடு தண்டு தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – புல்
 193. மனித உடலில் மிகவும் கனமான உறுப்பு – தோல்
 194. வேம்பிலிருந்து கிடைக்கும் பூச்சிக் கொல்லியின் பெயர் – அஸாடிராக்டின்
 195. ஆன்டிஜென்கள் இல்லாத இரத்தத் தொகுதி – O இரத்தத் தொகுதி
 196. எரிசக்தி ஆற்றலைத் தயாரிக்க உதவும் தாவரங்கள் – ஜட்ரோபா மற்றும் யூபோர்பியா
 197. முட்டைத் தாவரம் என அழைக்கப்படுவது – கத்தரி
 198. பூச்சிகளில் காணப்படும் முட்டை வகை – சென்ட்ரோலெசித்தல்
 199. முதலாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் – பாம்பு
 200. இரண்டாம் ஊன் உண்ணிகளுக்கு உதாரணம் – கழுகு
 201. பறவை முட்டையின் கரு உணவில் காணப்படும் முக்கிய புரதங்கள் – பாஸ்விடின், லிப்போ விட்டலின்
 202. மனிதனின் கருவுறுகாலம் – 280 நாள்கள்
 203. அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் – போலிக்கால்கள்
 204. வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது – ஹார்மோன்கள்
 205. புவி நாட்டம் உடையது – வேர்
 206. இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் – வால்வாக்ஸ்
 207. யானையின் கருவுறு காலம் – 17 – 20 மாதங்கள்
 208. டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் – புகையிலை
 209. முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது – ஹைடிரா
 210. நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு – கிளாமிடோமானஸ்
 211. மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி – பிளாஸ்மோடியம்
 212. அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு – மண்புழு
 213. பன்றியிலிருந்து மனிதனுக்கு உறுப்பு ஒட்டு செய்யப்படுவது – ஜெனோகிராப்ட்
 214. விலங்கினங்களில் முதன் முதலாகத் தோன்றும் நிணநீர் உறுப்பு – தைமஸ் சுரப்பி
 215. நடமாடும் மரபுப் பொருள் எனப்படுவது – டிரான்ஸ்போசான்கள்
 216. இடியோகிராம் என்பது – குரோமோசோம்களைக் குறிக்கும் படம்
 217. ஆண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சை முறை – வாசக்டமி
 218. தற்காலத்திய தேன் கூட்டில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது – 5 அறைகள்
 219. எலும்புகளில் காணப்படும் குழாய்களின் பெயர் – *ஹாவர்ஷியன் குழாய்
 220. ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தம் இருக்கும் பகுதி – இடது வெண்ட்ரிக்கிள்
 221. விலங்குகளின் உடலைச் சுற்றி புறப்பரப்பில் காணப்படும் திசு – எபிதீலியத் திசு
 222. அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக் குழாய் – நுரையீரல் தமனி
 223. மனிதனுக்கு நிமோனியா சளிக் காய்ச்சல் அடினோ வைரசால் ஏற்படுகிறது.
 224. நம் உடலில் காணப்படும் தசைகள் நம் உடலின் எடையில் பங்கு வகிக்கும் சதவீதம் – 30 சதவீதம்
 225. நரம்புத் திசுவின் அடிப்படை அலகு – நியுரான்
 226. சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையமாக செய்ல்படுவது – முகுளம்
 227. நிணநீர் சுரப்பிகளில் உருவாவது – லியூக்கோசைட்டுகள்.
 228. கிரேவின் நோயுடன் தொடர்புடைய சுரப்பி – தைராய்டு சுரப்பி
 229. மனித ஆண்களின் மூளையின் எடை சுமார் – 1400 கிராம்
 230. செல்லினைக் கண்டறிந்தவர் – இராபர்ட் ஹூக்
 231. உட்கருவைக் கண்டுபிடித்தவர் – இராபர்ட் பிரெளன்
 232. செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் – தியோடர் ஸ்ச்வான், ஜேக்கப் ஸ்லீடன்
 233. பாக்டீரியாவைக் கண்டறிந்தவர் – ஆன்டன் வால்லூவன் ஹூக்
 234. புரோட்டோ பிளாசத்தைக் கண்டறிந்தவர்கள் – பர்கிஞ்சி, மோல்
 235. புரோகேரியாட் செல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு – நாஸ்டாக்
 236. மிகவும் எளிய செல்லமைப்பைக் கொண்ட செல்கள் புரோகேரியாட்டு செல்கள் எனப்படும்
 237. ஸ்கிளிரென்கைமா லிக்னின் செல்லின் இரண்டாம் நிலை செல்சுவரால் ஆக்கப் பட்டிருக்கிறது.
 238. பறவைகளின் புறச்சட்டகம் – இறகுகள்
 239. கொனிடியங்களை உற்பத்தி செய்யும் அமைப்பு – பைலைடு
 240. கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் அலகு – நெஃப்ரான்
 241. தவளையின் இதயத்தில் காணப்படும் அறைகளின் எண்ணிக்கை – மூன்று
 242. களைக்கொல்லியாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை ஹார்மோன் – 2,4-D பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்
 243. கடவுளின் முதற்கோவிலாகக் கருதப்படுவது – காடுகள்
 244. ஊசியிலைக் காடுகளின் வேறு பெயர் – போரியல் காடுகள்
 245. புறாவின் விலங்கியல் பெயர் – கொலம்பியா லிவியா
 246. தக்காளி தாவரத்தின் உயிரியல் பெயர் – லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம்
 247. தரையொட்டிய நலிந்த தண்டுடைய தாவரத்திற்கு உதாரணம் – ட்ரைடாக்ஸ் (வெட்டுக் காயப்பூண்டு)
 248. தாவரங்கள் தங்களின் உணவைத் தயாரித்துக் கொள்ளத் தேவைப்படும் வாயு – கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
 249. நாள் ஒன்றுக்கு மநித உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் சிறுநீரின் அளவு – 1.5 – 2 லிட்டர்
 250. தவளையின் இரப்பையின் மேற்பகுதியின் பெயர் – கார்டியாக்

Comments are closed.