கல்வி பற்றிய பழமொழிகள்

1. கற்பதற்கு வயது இல்லை.

Never too late to learn.

2. கற்கையில் கசப்பு கற்ற பின் இனிப்பு.

Knowledge has bitter roots but sweet fruits.

3. தீய பண்பைத் திருத்திடும் கல்வி.. நல்ல பண்பை பொலிவுறச் செய்யும்.

Education polishes good nature and corrects bad ones.

4. கற்காதவன் அறியாதவன்.

Learn not and know not.

5. கல்வியால் பரவும் நாகரிகம்.

Education is the transmission of civilization

6. கல் மனம் போல் பொல்லாப்பில்லை.. கற்ற மனம் போல் நற்பேறில்லை.

Nothing so much worth as a mind well educated.

7. கல்வியே நாட்டின் முதன் அரண்.

Education is the chief defense of a nation.

Comments are closed.