குழந்தையின் கவிதை

பொன்னை விட

மண்ணே மதிப்புமிக்கது

குழந்தைகளுக்கு

அழும் போது கூட

அழகாகத்தான் இருக்கும்

குழந்தையின் முகம்

யாராலும் எழுத முடியாத

ஒரு கவிதை

குழந்தையின் சிரிப்பு

பொம்மைகள்

உயிர் பெற்று விடுகிறது

குழந்தையின் கைகளில்

பொருட்கள் உடையாமல்

மனம் உடைந்து

குழந்தையில்லாத வீடு

Comments are closed.