துடிக்கும் இமைகள்

என்விழியின் இமைகள் என்னையும் அறியாது
இன்று இப்படி துடிப்பது ஏனோ
என்னடிமனம் சொன்னது.’ இது தெரியலையோ
பெண்ணே உனக்கு ‘….’உன்மனம்’ நான்
அவனைக் காணாது அலைகின்றேனே அதனால்

Comments are closed.